CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

3 điều kiện hưởng trợ cấp mất việc theo quy định của Pháp luật

Bởi ebh.vn - 13/12/2019

Mặc dù có làm việc theo hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ tuy nhiên không phải người lao động nào cũng sẽ được hưởng trợ cấp mất việc. Dưới đây là những điều kiện cùng những lưu ý khi làm thủ tục hưởng quyền lợi trợ cấp mất mất việc theo quy định.

điều kiện hưởng trợ cấp mất việc

Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc là gì?

1. Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc

Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc là căn cứ cơ bản để xét việc người lao động có được hưởng trợ cấp mất việc hay không?

Điều kiện hưởng trợ cấp mất được điều chỉnh chặt chẽ bởi các văn bản Pháp luật, thống nhất với nhau.

1.1 Các căn cứ pháp lý

Các văn bản pháp luật điều chỉnh trợ cấp mất việc cho người lao động gồm:

Điều kiện hưởng trợ cấp mất mất việc được điều chỉnh theo Điều 49 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 năm 2012. Được sửa đổi bổ sung tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. 

1.2 03 điều kiện hưởng trợ cấp mất việc

Căn cứ vào Điều 49 Bộ Luật lao động năm 2012, căn cứ vào khoản 2, khoản 4 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc bao gồm 3 điều kiện như sau:

  1. Lao động có thời gian làm việc từ 12 tháng trở lên

  2. Lao động bị mất việc làm người sử dụng lao động không bố trí được việc làm phù hợp

  3. Lao động bị mất việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Khoản 10 Điều 36, Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật Lao động.

Các điều kiện hưởng trợ cấp mất việc của người lao động đều được quy định rõ trong Bộ luật lao động và các văn bản pháp luật sửa đổi và bổ sung.

Xem thêmPhân biệt trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc

2. Mức hưởng trợ cấp mất việc

Khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp mất việc điều đầu tiên người lao động quan tâm tới là mức hưởng trợ cấp mất việc được tính như thế nào? Tính mức trợ cấp mất việc được quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được sửa đổi và bổ sung tại Nghị định 148/2018/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2018.

Cách tính mức hưởng trợ cấp mất việc làm

Cách tính mức hưởng trợ cấp mất việc làm

2.1 Thời gian tính hưởng trợ cấp mất việc

Căn cứ vào Khoản 5, Điều 1, Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thời gian được tính hưởng trợ cấp mất việc như sau:

Sửa đổi Khoản 3, Điều 14:

“Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trước đó (nếu có)”

Như vậyThời gian tính hưởng trợ cấp mất việc làm = Tổng thời gian làm việc thực tế - Thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp - Thời gian làm việc được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc

Trong đó: Tổng thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động: Được quy định tại điểm a Khoản 5, Điều 1 của Nghị định này.

  • Thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Được quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 1 của Nghị định này.

  • Thời gian tính hưởng trợ cấp mất việc làm: Được tính theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

2.2 Cách tính mức hưởng trợ cấp mất việc

Căn cứ vào điều 49 Bộ luật lao động 2012 cách tính hưởng trợ cấp mất việc được tính dựa trên thời gian tính hưởng trợ cấp mất việc làm và tiền lương tính hưởng trợ cấp mất việc bình quân.

Mức hưởng trợ cấp mất việc được tính như sau:

Mức hưởng trợ cấp mất việc làm = Thời gian tính hưởng trợ cấp mất việc làm x Tiền lương tính hưởng trợ cấp mất việc

Trong đó: Tiền lương tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 49 Bộ luật lao động năm 2012 thì mức trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng mức trả tối thiểu phải bằng 02 tháng tiền lương.

Trên đây là những chia sẻ về điều kiện hưởng trợ cấp mất việc theo quy định của Pháp luật của bảo hiểm xã hội điện tử eBH. Các bạn cần cân nhắc về điều kiện và tính toán kỹ lưỡng mức hưởng bảo hiểm mất việc để được hưởng lợi ích chính đáng của mình khi không may rơi vào hoàn cảnh này.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu