CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tác động của việc tăng lương cơ sở đến người lao động

Bởi ebh.vn - 01/04/2020

Tác động của việc tăng lương cơ sở đối với người lao động ảnh hưởng đến nguồn thu nhập cũng như các chế độ của người lao động được hưởng. Những thống kê mới nhất của Bảo hiểm xã hội điện tử eBH về ảnh hưởng tăng mức lương cơ sở sẽ giúp bạn tìm hiểu về vấn đề này một cách tốt hơn.

Tăng lương cơ sở có tác động gì đối với người lao động 1

I. Căn cứ điều chỉnh mức lương cơ sở

Căn cứ theo Khoản 7, Điều 3, Nghị quyết số 86/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/11/2019, mức lương cơ sở mới "Dự kiến" được áp dụng từ ngày 1/7/2020 là 1,6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mức lương cơ sở sẽ vẫn được giữ nguyên ở mức 1,49 triệu/tháng trong năm 2020.

Mức lương cơ sở tăng ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của rất nhiều đối tượng lao động đặc biệt ảnh hưởng đến toàn bộ người lao động được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước.

II. Tác động của việc tăng lương cơ sở đối với người lao động

Theo nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 38/2019/NĐ-CP ban hành ngày 9/5/2019 thì mức lương cơ sở là căn cứ để tính:

  • Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
  • Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.
  • Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Tăng lương cơ sở dẫn đến mức đóng BHXH, BHYT tăng, mức hưởng các loại trợ cấp phụ cấp cũng tăng

Tăng lương cơ sở dẫn đến mức đóng BHXH, BHYT tăng, mức hưởng các loại trợ cấp phụ cấp cũng tăng

Như vậy mức lương cơ tăng ảnh hưởng rất nhiều đến mức lương hiện hưởng của người lao động, các chế độ bảo hiểm xã hội đặc biệt chế độ hưu trí, tử tuất, chế độ bảo hiểm y tế của người lao động.

1. Tác động tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Khi mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng tác động tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

TT

Nội dung

Mức tăng

Căn cứ pháp lý

1

Tăng mức đóng BHXH bắt buộc tối đa

Hàng tháng, người lao động trích 8% mức tiền lương tháng của mình để tham gia BHXH bắt buộc.

Nếu mức lương này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.

>> Tăng từ 2,384 triệu đồng/tháng lên 2,56 triệu đồng/tháng.

Điều 5 và Khoản 3, Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH 

2

Tăng mức đóng BHYT tối đa

Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, trong đó, mỗi tháng, người lao động đóng 1,5%.

>> Tăng từ 447.000 đồng/tháng lên 480.000 đồng/tháng.

Điều 18, Quyết định 595/QĐ-BHXH

3

Tăng mức đóng BHYT khi tham gia theo hộ gia đình

Người thứ 1 đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

>> Mức đóng của người thứ 1 tăng từ 67.050 đồng/tháng lên 72.000 đồng/tháng, do đó, mức đóng của những người còn lại cũng tăng theo.

Điểm e, Khoản 1, Điều 7, Nghị định 146/2018/NĐ-CP 

4

Tăng điều kiện hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT 5 năm liên tục

Người đóng BHYT từ đủ 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh.

>> Tăng số tiền cùng chi trả từ 8,94 triệu đồng lên 9,6 triệu đồng mới được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Điểm đ, Khoản 1, Điều 14, Nghị định 146/2018/NĐ-CP

2.Tác động tăng mức hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp

Các loại trợ cấp phụ cấp được tính căn cứ trên mức lương cơ sở, mức lương cơ sở tăng tác động đến các loại trợ cấp, phụ cấp tăng.

STT 

Nội dung

Mức tăng

Căn cứ pháp lý

1

Tăng mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 480.000 đồng/ngày.

Khoản 3, Điều 29, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

2

Tăng mức trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi

Lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Tăng từ 2,98 triệu đồng lên 3,2 triệu đồng.

Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

3

Tăng mức dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 480.000 đồng/ngày.

Khoản 3, Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

4

Tăng mức trợ cấp 1 lần khi suy giảm khả năng lao động từ 5 - 31%

Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

Tăng từ 7,45 triệu đồng lên 08 triệu đồng nếu suy giảm 5% khả năng lao động; sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 800.000 đồng.

Điều 46, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

5

Tăng mức trợ cấp hàng tháng khi suy giảm khả năng lao động 31% trở lên

Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

Tăng từ 447.000 đồng/tháng lên 480.000 đồng/tháng nếu suy giảm 31% khả năng lao động, sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 32.000 đồng.

Điều 46, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

6

Tăng mức trợ cấp phục vụ cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống, mù 2 mắt, cụt, liệt 2 chi hoặc bị tâm thần

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống, mù 2 mắt, cụt, liệt 2 chi hoặc bị tâm thần, ngoài mức trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Điều 50, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

7

Tăng mức trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu thì thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Tăng từ 53,64 triệu đồng lên 57,6 triệu đồng.

Điều 51, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

8

Tăng mức dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị thương tật, bệnh tật

Mức hưởng 1 ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình.

Tăng từ 372.500 đồng/ngày lên 400.000 đồng/ngày.

Mức hưởng 1 ngày bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.

Tăng từ 596.000 đồng/ngày lên 640.000 đồng/ngày.

Điều 52, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

9

Tăng mức lương hưu thấp nhất

Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở.

Tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Khoản 5, Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

10

Tăng mức trợ cấp mai táng

Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết.

Tăng từ 14,9 triệu đồng lên 16 triệu đồng.

Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

11

Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân đủ điều kiện hưởng bằng 50% mức lương cơ sở.

Tăng từ 745.000 đồng/tháng lên 800.000 đồng/tháng.

Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Tăng từ 1,043 triệu đồng/tháng lên 1,12 triệu đồng/tháng.

Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

12

Tăng mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế

Khám, chữa bệnh tại cơ sở tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu):

Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh >>Tăng từ 223.500 đồng lên 240.000 đồng.

Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện >> Tăng từ 745.000 đồng lên mức 800.000 đồng.

Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu): Tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.Tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng.

Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu): Tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. >>Tăng từ 3,725 triệu đồng lên 04 triệu đồng.

Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký ban đầu không đúng quy định:

Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh >> Tăng từ 223.500 đồng lên 240.000 đồng.

Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện >> Tăng từ 745.000 đồng lên 800.000 đồng.

Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP

13

Tăng cơ hội được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu chi phí cho 1 lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

>> Chi phí dưới 240.000 đồng (hiện tại là 223.500 đồng) thì được thanh toán 100% chi phí.

Điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Như vậy người lao động được hưởng lương từ quỹ ngân sách nhà nước gồm: công chức - viên chức Nhà nước, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội, lực lượng vũ trang… đặc biệt lưu ý đến tác động của việc tăng lương cơ sở để cập nhập những thay đổi trong tiền lương các chính sách bảo hiểm xã hội liên quan đến mình.

Trên đây là những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH hy vọng sẽ hữu ích cho quý vị và các bạn. Để được tư vấn và cập nhật những vấn đề mới nhất liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm xã hội và người lao động quý vị và các bạn có thể trực tiếp truy cập website: https://ebh.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900558872/ 1900558873 để được hỗ trợ tốt nhất.

Tin tức liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu