CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2015 của BHXH Việt Nam

Bởi ebh.vn - 15/09/2015

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 3437/KH-BHXH ngày 10/09/2015 về hoạt động thông tin đối ngoại của Ngành năm 2015.

Hoạt động thông tin đối ngoại luôn được BHXH VN chú trọng

Hoạt động thông tin đối ngoại luôn được BHXH Việt Nam chú trọng (ảnh minh họa)

Trong nhiều năm qua, hoạt động thông tin đối ngoại được BHXH Việt Nam chú trọng nhằm thông tin sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế thông qua việc ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Qua đó, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của BHXH Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan đoàn thể ở Trung ương và địa phương về công tác thông tin đối ngoại; góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của BHXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam nói chung; các hình ảnh, thành tựu đạt được của BHXH Việt Nam nói riêng ra nước ngoài và thông tin tình hình hoạt động BHXH, BHYT của các quốc gia trên thế giới vào Việt Nam. Và từng bước hoàn thiện công tác thông tin đối ngoại, tạo cơ sở để BHXH các địa phương chủ động xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại.

Nhằm bảo đảm hoạt động thông tin đối ngoại bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của Nhà nước, chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin và bí mật Nhà nước trong hoạt động hoạt động thông tin đối ngoại; nội dung bám sát chiến lược phát triển của Ngành BHXH giai đoạn 2013-2020 và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan BHXH từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức, đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức; chủ động triển khai công tác thông tin đối ngoại một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo từng nhiệm vụ trong năm... BHXH Việt Nam đề ra một số nội dung và biện pháp thực hiện như sau:

Về kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại, các đơn vị toàn Ngành rà soát, củng cố, bồi dưỡng cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác thông tin đối ngoại; xây dựng giao diện bằng tiếng Anh trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Về tuyên truyền, quảng bá hình ảnh BHXH Việt Nam, các đơn vị toàn Ngành cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của BHXH Việt Nam với cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền thông qua các hoạt động đối ngoại, tổ chức sự kiện hoặc tham gia sự kiện quốc tế về An sinh xã hội, các hoạt động đoàn ra, đoàn vào và hoạt động hợp tác quốc tế; tăng cường thông tin đối ngoại của Ngành trên website của BHXH Việt Nam, Báo BHXH, Tạp chí BHXH; xây dựng ấn phẩm tuyên truyền thông tin đối ngoại, giao cho Ban Hợp tác Quốc tế thực hiện.

Nguồn: Tạp chí bảo hiểm xã hội

Tin liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu