CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Năm 2024 hệ số lương giáo viên thay đổi như thế nào?

Bởi ebh.vn - 16/04/2024

Hệ số lương giáo viên là một trong những yếu tố quan trọng quyết định mức lương của giáo viên, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đời sống và công việc. Trong năm 2024, hệ số lương giáo viên sẽ có nhiều thay đổi mới so với hiện nay, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công cuộc cải cách tiền lương cho đội ngũ nhà giáo.

Hệ số lương giáo viên các cấp học năm 2024

Hệ số lương giáo viên các cấp học năm 2024

1. Hệ số lương giáo viên năm 2024

Hệ số lương giáo viên là một tham số quan trọng trong việc tính toán mức lương của giáo viên. Hiện nay, hệ số lương giáo viên được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật.

Hệ số lương giáo viên được áp dụng để tính toán lương. Cụ thể, mức lương hiện tại của giáo viên được tính bằng cách nhân hệ số lương với mức lương cơ sở. Trong đó, mức lương cơ sở là mức lương tối thiểu được áp dụng cho cán bộ, công chức, và viên chức. Hệ số lương giáo viên trong năm 2024 sẽ được áp dụng theo hai giai đoạn lần lượt là trước và sau ngày 01/7/2024.

Công thức tính lương giáo viên thê hệ số

Công thức tính lương giáo viên thê hệ số

1.1 Hệ số lương giáo viên trước ngày 01/7/2024

Giai đoạn 1 (từ 01/1/2024 đến 30/6/2024): Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV, mức lương của giáo viên được tính theo công thức sau:

Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Các loại phụ cấp được hưởng - Mức đóng các loại bảo hiểm

Trong đó, mức lương cơ sở trong giai đoạn 1 là 1,8 triệu đồng/tháng. Hệ số lương giáo viên có sự thay đổi từ bậc 1 đến bậc 10. Như vậy, bảng lương giáo viên hiện nay áp dụng như sau:

(1) Bảng lương giáo viên mầm non: Hệ số lương của giáo viên mầm non được xác định như sau:

- Giáo viên mầm non hạng 1: 4,0 đến 6,38

- Giáo viên mầm non hạng 2: 2,34 đến 4,98

- Giáo viên mầm non hạng 3: 2,10 đến 4,89

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, giáo viên mầm non cũng được hưởng thêm các khoản phụ cấp bổ sung như phụ cấp giảng dạy, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên,... Bên cạnh đó sẽ khấu trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội từ mức lương hàng tháng.

Do đó, tổng tiền lương của giáo viên mầm non sẽ được tính theo bảng sau: