CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng Dẫn Báo Cáo Tình Hình Tham Gia Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Bởi ebh.vn - 24/01/2024

Hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động lên Sở lao động - Thương binh & Xã hội. Mẫu báo cáo tình hình tham gia BHTN mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.

Mẫu báo cáo tình hình tham gia BHTN theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

1. Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là một văn bản mà người sử dụng lao động phải lập ra để báo cáo kết quả đóng bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan doanh nghiệp trong năm. Báo cáo này phải được gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/1 của năm sau. Báo cáo này có mục đích giúp quản lý và thống kê tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, cũng như hỗ trợ người lao động khi bị mất việc làm.

Quy định của Pháp luật về việc báo cáo tình hình tham gia BHTN được căn cứ tại Khoản 7, Điều 32, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, cụ thể:

“Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.”

Như vậy, trước ngày 15/01 hằng năm người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

1.1 Mẫu báo cáo tình hình tham gia BHTN chuẩn năm 2024

Mẫu báo cáo tình hình tham gia BHTN mới nhất 2024 là mẫu số 33 ban hành theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/3/2015. 

Bạn có thể tải mẫu báo cáo tình hình tham gia BHTN ở định dạng file word về máy như mẫu dưới đây. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày ...... tháng .... năm.......

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM …..

Kính gửi: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố.....................

Thực hiện Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, ....................... báo cáo tình hình tham gia hiểm thất nghiệp năm ............. như sau:

I. TỔNG SỐ NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC: ..........................người

1. Số người giao kết hợp đồng lao động:.............................người.

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng:...............người.

- Số người giao kết hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:....người.

- Số người giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn:.......người.

2. Số người giao kết hợp đồng làm việc: .....................người.

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:...........người.

- Số người giao kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn:................người.

II. TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:  .......... người

1. Số người giao kết hợp đồng lao động: ....................người.

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng:.......người

- Số người giao kết hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:........người.

- Số người giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn:.......người.

2. Số người giao kết hợp đồng làm việc:  .................. người.

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:..........người.

- Số người giao kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: ............người.

III. SỐ TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:  ......... đồng

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (KẾT QUẢ, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN) VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ.

................................................................................

Nơi nhận:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

- Như trên,

- Lưu: VT,.....

Mẫu số 33 - Báo cáo tình hình tham gia BHTN kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

1.2 Báo cáo tình hình tham gia BHTN gồm những thông tin gì?

Trong một báo cáo tình hình tham gia BHTN năm 2024 của doanh nghiệp sẽ có những thông tin sau đây:

1) Tổng số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong năm.

2) Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, số người đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp, số người hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, số người không hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3) Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp, số tiền trợ cấp thất nghiệp, số tiền hỗ trợ học nghề, số tiền hỗ trợ duy trì và tìm kiếm việc làm.

4) Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình tham gia BHTN cho Doanh nghiệp

2. Hướng dẫn lập mẫu báo cáo tình hình tham gia BHTN

Như EBH đã đề cập ở trên, Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một văn bản mà người sử dụng lao động phải lập ra để báo cáo kết quả đóng BHTN của cơ quan doanh nghiệp trong năm. Để lập mẫu báo cáo này, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải về mẫu báo cáo tình hình tham gia BHTN chuẩn nhất theo mẫu số 33.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp, số báo cáo, ngày tháng năm lập báo cáo.

Bước 3: Điền số liệu về tổng số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, số người tham gia BHTN, số người hưởng BHTN, số tiền đóng BHTN, số tiền hỗ trợ học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện BHTN.

Bước 4: Ký tên, đóng dấu và gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo địa chỉ quy định.

2.1 Cách điền thông tin trong mẫu báo cáo tình hình tham gia BHTN

Doanh nghiệp có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết cách điền thông tin doanh nghiệp như sau:

- Tại thông tin Số: Ghi mã số doanh nghiệp/đơn vị

- Tại thông tin Ngày…tháng… năm: Ghi ngày/tháng/năm lập mẫu báo cáo.

- Tại thông tin Kính gửi: Ghi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi đơn vị/doanh nghiệp đặt trụ sở.

- Tại thông tin “....................... báo cáo tình hình tham gia hiểm thất nghiệp năm ............. như sau” ghi lần lượt tến đơn vị/doanh nghiệp và năm muốn báo cáo tình hình tham gia BHXH

Phần I: Ghi nội dung tổng số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

Phần II: Ghi nội dung tổng số người tham gia BHTN.

Phần III: Ghi số tiền đóng BHTN.

Phần IV: Ghi đánh giá tình hình đóng BHTN và những kiến nghị: ghi ngắn gọn kết quả đóng, tồn tại, nguyên nhân chưa hoàn thành (nếu có). Đồng thời ghi ngắn gọn kiến nghị đóng góp về việc tham gia BHXH.

Trên đây là những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử EBH về Báo cáo tình hình tham gia BHTN (có kèm mẫu tải về). Nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với EBH hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hỗ trợ.

Thu Hương - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu