CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thủ tục hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid

Bởi ebh.vn - 07/10/2021

Mới đây, ngày 1/10/2021 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, hướng dẫn rõ trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng đủ điều kiện.

Thủ tục hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch Covid theo Quyết định 28

Thủ tục hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg.

1. Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ cho người lao động

Căn cứ theo quy định tại Điều 3, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg hướng dẫn chi tiết trình tự và thủ tục thực hiện hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) như sau:

(1) Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động (NSDLĐ). 

Mẫu số 01: Thông tin NLĐ có tên trong danh sách tham gia BHTN

Mẫu số 01: Thông tin NLĐ có tên trong danh sách tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021.

>> Tải về Mẫu số 01 file word TẠI ĐÂY

Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan BHXH hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả NSDLĐ và công khai thông tin danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, NSDLĐ thực hiện: 

 1. Công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); 

 2. Lập và gửi danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 02: Danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ đề nghị hưởng hỗ trợ.

Mẫu số 02: Danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ đề nghị hưởng hỗ trợ.

>> Tải về Mẫu số 02 file word TẠI ĐÂY

NSDLĐ lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), sau đó gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

Mẫu số 03: Danh sách NLĐ đề nghị điều chỉnh thông tin hưởng hỗ trợ

Mẫu số 03: Danh sách NLĐ đề nghị điều chỉnh thông tin hưởng hỗ trợ

>> Tải về Mẫu số 03 file word TẠI ĐÂY

Cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ theo quy định như sau:

 • Chi trả trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin do NSDLĐ gửi đến; 

 • Chi trả trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do NSDLĐ gửi đến. 

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do và khuyến khích hình thức chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

(2) Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Áp dụng cho NLĐ đã dừng tham gia BHTN đảm bảo điều kiện dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021. Trình tự và thủ tục hưởng hỗ trợ như sau:

NLĐ đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Hạn cuối tiếp nhận đề nghị hỗ trợ đến hết ngày 20/12/2021.

Mẫu số 04: Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28 cho người dừng BHTN

Mẫu số 04: Đề nghị hưởng hỗ trợ cho người đã dừng tham gia BHTN.

>> Tải về Mẫu số 04 bản đầy đủ file word TẠI ĐÂY

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, cơ quan BHXH thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Sau ngày 30/11/2021, NLĐ thuộc đối tượng nêu tại mục (1) chưa nhận được hỗ trợ thì NLĐ thực hiện nộp đề nghị hưởng theo quy định nêu tại mục (2) nêu trên.

(3) Hình thức thực hiện

Có nhiều hình thức thực hiện, NLĐ và NSDLĐ có thể lựa chọn một trong ba hình thức sau:

 • Gửi đề nghị trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

 • Gửi đề nghị thông qua dịch vụ bưu chính.

 • Gửi đề nghị trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Hình thức gửi đề nghị trực tuyến là hình thức được khuyến khích áp dụng bởi không chỉ nhanh chóng, thuận tiện mà còn rất hữu ích giảm tiếp xúc trong thời gian dịch Covid-19 đang còn những diễn biến phức tạp.

2. Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động

Đối tượng NSDLĐ được hỗ trợ gồm đối tượng quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021, không bao gồm các trường hợp sau:

 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

 • Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021. 

NSDLĐ đóng vào Quỹ BHTN bằng 0% quỹ tiền lương tháng.

NSDLĐ đóng vào Quỹ BHTN bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ đang tham gia BHTN.

Tại Công văn 3068/BHXH-CSXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 01/10/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định 28/2021/QĐ-TTg nêu rõ trình tự và quy trình giảm đóng vào quỹ BHTN. Cụ thể như sau:

2.1 Trình tự quy trình giảm đóng vào quỹ BHTN cho người sử dụng lao động

(1) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính

Hướng dẫn NSDLĐ làm hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ tương ứng với trường hợp của mình. Nếu là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng gửi cơ quan BHXH 01 bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc được phân loại tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ.

 • Thực hiện tiếp nhận thông báo theo Mẫu 01-TB/BHXH ban hành kèm Công văn này từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu, chuyển các đơn vị.

 • Nhận hồ sơ gồm các văn bản nêu trên từ đơn vị chuyển Phòng/Bộ phận Quản lý thu.

(2) Phòng/Bộ phận Quản lý thu

 • Lập Mẫu 01-TB/BHXH ban hành kèm theo Công văn này chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để đơn vị hoàn thành trước ngày 5/10/2021.

 • Tiếp nhận bản sao phân loại tự chủ tài chính từ Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả và căn cứ dữ liệu quản lý thu BHTN, xác định đơn vị điều chỉnh mức đóng để thực hiện ngay việc giảm mức đóng BHTN.

Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022, cơ quan BHXH thực hiện giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN thuộc trách nhiệm của NSDLĐ.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về trình tự thủ tục hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Trong quá trình làm thủ tục, nếu gặp khó khăn hoặc vướng mắc người lao động và người sử dụng lao động có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình muốn nhận trợ cấp để được giải đáp và hướng dẫn chi tiết.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu