CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mẫu CC01 tờ khai căn cước công dân gắn chíp điện tử

Bởi ebh.vn - 23/04/2021

Mẫu CC01 là tờ khai căn cước công dân mới nhất được áp dụng năm 2021 khi công dân thực hiện thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước gắn chip. Mẫu tờ khai cấp CCCD được ban hành kèm theo Thông tư 41/2019/TT-BCA ban hành ngày 01/10/2019. 

Mẫu CC01 tờ khai Căn cước công dân theo Thông tư 41/2019/TT-BCA

Mẫu CC01 tờ khai Căn cước công dân theo Thông tư 41/2019/TT-BCA

1. Đối tượng được đổi thẻ căn cước gắn chip

Căn cứ theo Thông tư số 06/2021/TT-BCA ban hành ngày 23/01/2021 của Bộ Công An quy định về mẫu thẻ căn cước công dân (CCCD) mới. Theo đó các đối tượng được áp dụng hình thức thẻ CCCD gắn chip gồm có các đối tượng sau:

  • Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

  • Công an các đơn vị, địa phương.

  • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sản xuất, cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân.

Xem thêm: Từ 1/1/2021 chính thức cấp thẻ căn cước gắn chip

2. Mẫu CC01 tờ khai căn cước công dân

Hiện nay khi công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chip sẽ phải thực hiện điền vào Mẫu CC01- Mẫu tờ khai CCCD mới, được ban hành kèm theo Thông tư 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

 

1. Họ, chữ đệm và tên(1):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(1):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Ngày, tháng, năm sinh:……./……./…….; 4. Giới tính (Nam/nữ):  . . . . . . . . . . . . . 

5. Số CMND/CCCD (2):

6. Dân tộc:…………; 7. Tôn giáo:………….……… 8. Quốc tịch: ………………

9. Tình trạng hôn nhân:…………………… 10. Nhóm máu (nếu có):……………

11. Nơi đăng ký khai sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12. Quê quán:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13. Nơi thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14. Nơi ở hiện tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15. Nghề nghiệp:………………… 16. Trình độ học vấn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17. Họ, chữ đệm và tên của cha(1):…………………….…… Quốc tịch:…………..

 Số CCCD/CMND(*):                       

18. Họ, chữ đệm và tên của mẹ(1):…………………… Quốc tịch:…………..

Số CCCD/CMND(*):

19. Họ, chữ đệm và tên của vợ (chồng) (1):………… Quốc tịch:………….

Số CCCD/CMND(*):

20. Họ, chữ đệm và tên của người ĐDHP (1):…….… Quốc tịch:………

Số CCCD/CMND(*):

21. Họ, chữ đệm và tên của chủ hộ(1): . . . . . . . . . . . .

Số CCCD/CMND(*):

Quan hệ với chủ hộ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22. Yêu cầu của công dân:

- Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:……………….

- Chuyển phát thẻ CCCD đến địa chỉ của công dân (có/không): . . . . . .  . . . . . . 

Địa chỉ nhận:………………………… Số điện thoại:…………

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.

 

(3)  (MÃ VẠCH 2 CHIỀU)

(Mã tờ khai kê khai trực tuyến)

(4) Thời gian hẹn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tại: <Tên đơn vị đăng ký nộp hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại CCCD>

...., ngày …tháng… năm…             

NGƯỜI KHAI                  

(Ký, ghi rõ họ tên)              

 

 

 KẾT QUẢ XÁC MINH

Đội Tàng thư căn cước công dân - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trả lời kết quả đối chiếu, xác minh với hồ sơ gốc (có hoặc không có hồ sơ gốc, nếu có hồ sơ gốc thì có nội dung gì khác với tờ khai CCCD hoặc Phiếu thu nhận thông tin CCCD kèm theo?)

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


 

………., ngày………. tháng…….. năm………

………………………………………………...(5)

 

Cán bộ tra cứu             

 (Ký, ghi rõ họ tên)          


 

Ghi chú: 

- (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu.

- (2): Ghi số CMND/CCCD đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).

- (3) và (4): sử dụng trong kê khai trực tuyến;

- (5): Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.

- (*): Không bắt buộc công dân phải kê khai.

- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân; ĐDHP là viết tắt của đại diện hợp pháp./.

 Tải mẫu tờ khai căn cước công dân CC01 TẠI ĐÂY

3. Hướng dẫn cách điền tờ khai CC01

Để điền đúng và chính xác các thông tin trên tờ khai CCCD khi điền tờ khai cần lưu ý các mục như sau:

Lưu ý về các mục được đánh dấu:

- Mục đánh dấu (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu.

- Mục đánh dấu (2): Ghi số CMND/CCCD đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).

- Mục đánh dấu (3) và (4): sử dụng trong kê khai trực tuyến;

- Mục đánh dấu (5): Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Mục đánh dấu (*): Không bắt buộc công dân phải kê khai.

- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân; ĐDHP là viết tắt của đại diện hợp pháp./.

Lưu ý khác:

- Tại các mục “Họ, chữ đệm và tên”, “Họ, chữ đệm và tên gọi khác”: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh; chữ in hoa đủ dấu. Chỉ ghi họ, tên gọi khác nếu trong giấy khai sinh có họ và tên gọi khác;

- Tại mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghi ngày, tháng, năm sinh của công dân. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với tháng sinh từ tháng 3 đến tháng 9 ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số;

- Tại mục "Số CMND/CCCD": ghi rõ số CMND/CCCD đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).

- Tại mục “Dân tộc”, “Tôn giáo”, “Quốc tịch”: ghi theo như trong giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhận dân tộc, tôn giáo, quốc tịch của cơ quan có thẩm quyền;

- Tại mục “Nhóm máu” (nếu có): ghi theo bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của công dân, nếu không có thì bỏ trống.

- Tại mục “Nơi đăng ký khai sinh”: ghi đầy đủ địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nơi đã cấp giấy khai sinh cho công dân. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đổi ghi tên địa danh hành chính mới đã được thay đổi theo quy định của pháp luật;

- Tại mục “Quê quán”: ghi địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. Trường hợp các giấy tờ đó không ghi đầy đủ địa danh hành chính theo cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh thì ghi địa danh hành chính theo giấy tờ đó. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính mới đã được thay đổi theo quy định;

- Mục “Nơi thường trú”: ghi đầy đủ, chính xác theo sổ hộ khẩu. Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trong biên chế chính thức của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang ở tập trung trong doanh trại, nhà ở tập thể ghi theo giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị cấp cho công dân;

- Tại mục “Nơi ở hiện tại”: ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác nơi ở hiện tại của công dân theo thứ tự số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

Cán bộ hướng dẫn điền Tờ khai thẻ Căn cước công dân cho người dân.

Cán bộ hướng dẫn điền Tờ khai thẻ Căn cước công dân cho người dân.

- Mục “Nghề nghiệp”: ghi rõ nghề nghiệp đang làm, trường hợp là quân nhân đang tại ngũ thì để trống. Mục “Trình độ học vấn”: ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học cơ sở...);

- Các mục 17, 18, 19, 20, 21: ghi đầy đủ họ, chữ đệm, tên; quốc tịch; số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân vào các mục tương ứng trong biểu mẫu (nếu có);

Lưu mục yêu cầu của công dân:

- “Chuyển phát bằng đường bưu điện đến tận tay công dân”: trường hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có yêu cầu chuyển phát trả bằng đường bưu điện ghi có và ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại của công dân, nếu không có yêu cầu thì ghi không;

- “Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân”: đối với các trường hợp cấp lần đầu thì ghi cấp mới; đối với các trường hợp hư hỏng, hết thời hạn hoặc có sự thay đổi thông tin trong thẻ Căn cước công dân thì ghi cấp đổi; đối với các trường hợp mất thì ghi cấp lại;

+ “Xác nhận số Chứng minh nhân dân”: trường hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có yêu cầu xác nhận số Chứng minh nhân dân 9 số thì ghi có, nếu không có yêu cầu thì ghi không;

- Mục “Ngày....tháng……..năm……”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân khai tờ khai cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

- Mục "MÃ VẠCH HAI CHIỀU", "Thời gian hẹn", "Tại":  chỉ áp dụng đối với trường hợp khai trực tuyến, trong đó:

+ Phần mã vạch hai chiều mã hóa toàn bộ thông tin nhân thân của công dân và các thông tin phục vụ quản lý trên Tờ khai Căn cước công dân trực tuyến.

+ Mục "Thời gian hẹn": Công dân đăng ký ngày cụ thể đến cơ quan quản lý căn cước công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

+ Mục "Tại": Ghi tên cơ quan quản lý căn cước công dân mà công dân đăng ký đến làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

- Mục "Kết quả xác minh”: (công dân không ghi mục này).

Trên đây là hướng dẫn về Mẫu CC01 - Mẫu Tờ khai Căn cước công dân mới nhất từ BHXH điện tử eBH. Mẫu tờ khai được áp dụng khi công dân thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước điện tử.

Xem thêm: Ý nghĩa 12 con số trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu