CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người được hưởng đã chết nhưng vẫn còn chế độ chưa nhận như thế nào?

Bởi ebh.vn - 24/04/2023

Hướng dẫn thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận. Thân nhân người mất lưu ý làm thủ tục sớm để đảm bảo lợi ích. 

Quy định về truy lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH từ 2023

Quy định về truy lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH từ 2023

1. Hồ sơ truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

Khi có thân nhân chết mà chưa kịp nhận lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội thân nhân làm thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH gồm:

Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH ban hành theo Quyết định 523/QĐ-BHXH ngày 31/3/2023) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người hưởng cư trú.

 

Mẫu số 3-CBH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 523/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………..………………………

Tôi tên là: ……………..………………… Sinh ngày …….tháng …….năm …...Mối quan hệ với người từ trần:……………

Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân…………….…Ngày cấp:………….Nơi cấp:.........

Nơi cư trú (ghi rõ: số nhà, đường phố, tổ/xã/phường):………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………

Là thân nhân của ông/bà: …………………………………..

Số sổ BHXH/Mã số BHXH: ……………………………….

Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân…………...Ngày cấp……………Nơi cấp:................

Ông/bà ………………chết ngày ………...tháng……….. năm ……….(Trích lục khai tử số…; ngày…...tháng…..năm….do cơ quan/đơn vị…..cấp).

Nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trước khi chết:……………………………………..

Được sự nhất trí của các thân nhân trong gia đình, tôi xin thay mặt cho những thân nhân dưới đây để nhận chế độ BHXH của người đang hưởng chế độ BHXH đã từ trần:

1. Ông (Bà):……………………………Sinh ngày………tháng……..năm……………………

Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân…………….Ngày cấp:…….Nơi cấp:…………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………...

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………….

Mối quan hệ với người từ trần:……………………………………………………………….

2. Ông (Bà):…………………………….Sinh ngày………tháng……..năm…………………

Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân …………..Ngày cấp:……..Nơi cấp:……………

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………

Mối quan hệ với người từ trần: ………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan BHXH xem xét, giải quyết chế độ BHXH cho gia đình chúng tôi theo quy định.

4. Cam kết của các thân nhân: Chúng tôi là thân nhân của ông/bà:…………… Đồng ý cử ông/bà……….là người đại diện cho gia đình lập Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần. Chúng tôi cam kết những thông tin kê khai trên đây là đầy đủ, đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai cũng như trong trường hợp xảy ra tranh chấp về việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo chế độ của người hưởng đã từ trần.

5. Cam kết của người khai: Tôi cam kết Tôi là người được các thân nhân thống nhất ủy quyền lập Giấy đề nghị theo mẫu số 3-CBH. Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra tranh chấp./.

Xác nhận của các thân nhân về việc cử người đại diện đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

Người thứ nhất: ........................................

(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Người thứ hai: …………………………….

(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Người thứ ba: ……………………………..

(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Người thứ (n): …………………………….

(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

……..., ngày…..tháng….năm….
Chứng thực về chữ ký hoặc điểm chỉ của người đề nghị

……..., ngày…..tháng….năm….
Người đề nghị
(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

Xét duyệt của cơ quan BHXH

- Tổng số tháng được truy lĩnh:…….tháng

Từ tháng…..năm…..đến tháng…năm…..

- Tổng số tiền được truy lĩnh:……đồng

Bằng chữ:……………………………

….., ngày……tháng……năm…….
Giám đốc BHXH
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Người đề nghị là thân nhân của người hưởng đã từ trần theo quy định, đại diện cho các thân nhân lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã từ trần có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

- Chỉ kê khai đối với thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con.

- Chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người đề nghị: Là chứng thực của chính quyền địa phương hoặc của Phòng Công chứng hoặc của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam trong trường hợp chấp hành hình phạt tù, bị tạm giam hoặc của Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam trong trường hợp cư trú ở nước ngoài.

Nếu Tờ khai từ 02 tờ rời trở lên thì giữa các tờ phải đóng dấu giáp lai của nơi chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ.

- Trong trường hợp thân nhân người hưởng từ trần chưa có đề nghị cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất khi đến cơ quan BHXH làm thủ tục đề nghị xuất trình trích lục khai tử hoặc giấy báo tử.

Tải về mẫu số 3-CBH file PDF TẠI ĐÂY

Lưu ý: 

  • Người lập là thân nhân, đại diện cho các thân nhân của người hưởng được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong trường hợp người đang hưởng chết.

  • Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần được gửi cho cơ quan BHXH để lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người đang hưởng đã từ trần có chế độ BHXH chưa nhận. 

  • Giấy chỉ kê khai đối với thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con.

2. Thủ tục thực hiện truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

Thân nhân của người đã mất được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong trường hợp người đang hưởng chết nhưng còn những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận Sau khi thực hiện truy lĩnh lương hưu 

2.1 Các bước thực hiện

Thân nhân người đại diện hồ sơ lập truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết thực hiện các bước sau:

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ: thân nhân của người hưởng chế độ BHXH hồ sơ theo quy định tại mục 3.3 (Thành phần hồ sơ).

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả: thân nhân của người hưởng nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH.

Hồ sơ gồm giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

Hồ sơ gồm giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

2.2 Cách thức thực hiện

Thân nhân của người đã chết nhưng còn chế độ chưa hưởng thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Lập, nộp hồ sơ

  • Lập 01 bộ hồ sơ gồm giấy Đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần - Mẫu số 3-CBH ban hành theo Quyết định 523/QĐ-BHXH như hướng dẫn ở trên.

  • Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi người lao động đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH.

Bước 2. Nhận kết quả

Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ xem xét giải quyết:

  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: giải quyết chi trả cho thân nhân người được hưởng bằng tiền mặt ngay. Việc chi trả chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

  • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Cơ quan BHXH thông báo cho người nộp về việc hồ sơ không hợp lệ để người nộp hoàn tất thủ tục.

Việc truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận căn cứ vào Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014) Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019) và Quyết định 523/QĐ-BHXH ngày 31/3/2023.

Hy vọng với những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH có thể mang lại những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Trường hợp chưa rõ hoặc có thắc mắc, thân nhân người được hưởng chế độ có thể trực tiếp đến tại cơ quan BHXH gần nhất để được hướng dẫn và giải đáp.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu