CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mẫu 05b-KT là gì? Mẫu báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT

Bởi ebh.vn - 26/09/2023

05b-KT là một mẫu báo cáo tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động. Doanh nghiệp nên điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo hướng dẫn trong mẫu. Nếu bạn cần thêm thông tin về mẫu 05b-KT và tải mẫu này về máy hãy cùng EBH tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Mẫu 05b-KT bảo hiểm xã hội năm 2023

Mẫu 05b-KT bảo hiểm xã hội năm 2023

1. Mẫu 05b-KT là gì?

Mẫu 05b-KT là một mẫu báo cáo tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động. Mẫu này được ban hành kèm theo Công văn số 2236/BHXH-TST ngày 16/8/2022 của BHXH Việt Nam.

Theo Công văn này, mẫu 05b-KT được áp dụng từ ngày 16/8/2022 và thay thế cho mẫu 05a-KT trước đó. Mẫu 05b-KT có một số điểm khác biệt so với mẫu 05a-KT, chẳng hạn như:

- Mẫu 05b-KT có thêm phần cam kết và trách nhiệm của đơn vị/doanh nghiệp trước pháp luật về báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc.

- Mẫu 05b-KT có thêm phần danh sách lao động thuộc các trường hợp không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nhưng chưa tham gia.

- Mẫu 05b-KT có thêm phần giải trình nguyên nhân không tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho từng lao động.

Bạn có thể xem nội dung và tải mẫu 05b-KT bảo hiểm xã hội file word tại đây.

Mẫu số: 05b-KT

( Ban hành kèm theo Công văn số:… /BHXH-TST ngày ……../…. /… của BHXH Việt Nam) 

TÊN ĐƠN VỊ: ........

   Số:........./BC-....(1)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày.... tháng... năm 202...

BÁO CÁO

V/v tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội .................... (2)

Đơn vị/doanh nghiệp …(3) , mã số …(4) , địa chỉ: …(5) , do ông/bà ………, chức vụ ……(6) , là người đại diện theo pháp luật của đơn vị/doanh nghiệp ……, số điện thoại liên hệ:……, email:………, báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN như sau:

1. Tổng số lao động củađơn vị/doanh nghiệp đang sử dụng là: ....... người; trong đó:

1.1. Số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc, BHYT:.... người.

1.2. Số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc, BHYT tại đơn vị khác (là người làm việc theo nhiều HĐLĐ): ....... người (Bảng 1 đính kèm);

1.3. Số lao động không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc: ........ người (Bảng 2 đính kèm), gồm:

- Người làm việc theo HĐLĐ (i) Không xác định thời hạn; (ii) Có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên; (iii) Có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, nhưng đang hưởng lương hưu, hoặc trợ cấp mất sức lao động.

- Người chỉ có thời gian làm việc theo hình thức thử việc; hợp đồng đào tạo, học nghề.

- Người làm việc theo hợp đồng thuê, khoán, chỉ hưởng thu nhập tính theo sản phẩm thuê, khoán (không hưởng lương và không có tên trong bảng lương của đơn vị/doanh nghiệp).

1.4. Số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nhưng chưa tham gia: ....... người, gồm người lao động làm việc theo hợp đồng:

(i) Không xác định thời hạn;

(ii) Có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên;

(iii)Có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên (Bảng 3 đính kèm).

2. Đơn vị/doanh nghiệp cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc nêu trên. Đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT nhưng chưa tham gia, đơn vị/doanh nghiệp sẽ phối hợp với người lao động lập hồ sơ đăng ký đóng BHXH bắt buộc, BHYT gửi cơ quan BHXH trước ngày………..../. 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

..........................................

Bảng 1: Danh sách lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc đang tham gia tại đơn vị khác

Số TT

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị mà người lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

Ghi chú

Tên đơn vị

Mã số đơn vị

Nam

Nữ

A

B

C

1

2

3

4

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2: Danh sách lao động không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

Số TT

 

Họ và tên

 

Mã số BHXH

Ngày, tháng, năm sinh

 

Lý do không thuộc đối tượng phải tham gia

 

Ghi chú

Nam

Nữ

A

B

C

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3: Danh sách lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nhưng chưa tham gia

Số TT

Họ và tên

Mã số

BHXH

Ngày, tháng,

năm sinh

Cấp bậc, chức vụ, chức danh

nghề, nơi làm việc

Tiền lương

Thời gian thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

 

 

 

 

Ghi chú

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Mức lương

Phụ cấp

Nam

Nữ

Chức vụ

Thâm niên VK (%)

Thâm niên nghề (%)

Phụ cấp lương khác

Các khoản bổ sung

A

B

C

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Hướng dẫn điền mẫu 05b-KT

Tại các số được đánh dấu trong mẫu đơn, bạn điều theo hướng dẫn sau:

(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (nếu có).

(2) Tên cơ quan BHXH đã gửi thông báo đề nghị đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT.

(3) Tên đơn vị/doanh nghiệp, ghi đúng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

(4 )Ghi mã số thuế, hoặc mã số ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

(5) Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xóm, tổ dân phố/xã, phường, thị trấn/huyện, quận, thành phố, thị xã / tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(6) Giám đốc, Tổng giám đốc.

Tóm tắt lại mẫu này sẽ gồm các nội dung sau:

1) Tên, mã số, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của đơn vị/doanh nghiệp.

2) Tổng số lao động của đơn vị/doanh nghiệp đang sử dụng, trong đó phân biệt số lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; số lao động không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nhưng chưa tham gia.

3) Cam kết và trách nhiệm của đơn vị/doanh nghiệp trước pháp luật về báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc.

4) Danh sách lao động thuộc các trường hợp trên (đính kèm bảng 1, 2, 3).

2. Công văn thông báo rà soát lao động chênh lệch thuế năm 2023

Rà soát lao động chênh lệch thuế là một công việc quan trọng mà các đơn vị, doanh nghiệp phải thực hiện để đảm bảo việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Để hướng dẫn rà soát lao động chênh lệch thuế năm 2023 theo dữ liệu Thuế TNCN 2022, BHXH TP Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 5123/BHXH-TST ngày 08/9/2023.

Theo đó, Đơn vị nào đóng BHXH tại các quận/huyện/TP thuộc Tp Hồ Chí Minh nhận được thông báo gồm danh sách lao động kê khai BHXH, danh sách lao động bên thuế gửi căn cứ theo tờ khai quyết toán thuế TNCN (qua email) và công văn 5123/BHXH-TST (qua bưu điện) thì phải thực hiện rà soát lại.

Đơn vị cần làm hồ sơ giải trình tình hình lao động và hồ sơ lương nhân viên, hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên để trình lên cơ quan BHXH theo mẫu 05b-KT.

Trên đây là những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử EBH về mẫu 05b-KT hy vọng có thể mang lại cho bạn được nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn có những thắc mắc cần giải đáp có thể liên hệ EBH hoặc liên hệ cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ tốt nhất.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu