CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên ngành giáo dục

Bởi ebh.vn - 04/11/2019

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên là mối quan tâm hàng đầu của những người làm việc trong ngành sư phạm khi gần tới độ tuổi về hưu. Đặc biệt là đối với giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế hoặc có sức khỏe không tốt, có mong muốn về hưu sớm nhưng không biết chế độ ra sao?

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên

Quy định về chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên

1. Chế độ nghỉ hưu sớm đối với giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế

Căn cứ vào các nội dung quy định tại Điều 8 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 108/2014/NĐ-CP, chế độ về hưu sớm cho giáo viên trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế được chia theo nhóm độ tuổi như sau:

1.1 Công chức nam tuổi từ đủ 50 - đủ 53 tuổi, công chức nữ đủ 45 đến đủ 48 tuổi

Trường hợp này, công chức thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP và đã có tối thiểu 20 năm tham gia BHXH, trong đó có ít nhất 15 năm làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được hưởng chế độ hưu trí sớm. Hoặc công chức có từ 15 năm làm việc trở lên ở khu vực có trợ cấp tối thiểu là 0.7

Các chế độ hưu trí trước tuổi được hưởng trong trường hợp này bao gồm:

 • Toàn bộ quyền lợi, chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

 • Lương hưu được hưởng đầy đủ, không bị trừ tỷ lệ về hưu sớm.

 • Căn cứ vào độ tuổi về hưu quy định theo luật BHXH, mỗi năm về hưu sớm công chức sẽ được hưởng trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương.

 • 20 năm đầu công chức tham gia BHXH đầy đủ sẽ được hưởng trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương, sau đó cứ thêm 1 năm thì hưởng thêm 0.5 tháng tiền lương tham gia Bảo hiểm.

1.2 Công chức nam tuổi từ đủ 55 đến đủ 58 tuổi, công chức nữ tuổi đủ 50 đến đủ 53

Công chức thuộc diện tinh giản biên chế quy định tại Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP, có độ tuổi đáp ứng điều kiện quy định và có tối thiểu 20 năm tham gia BHXH thì được hưởng chế độ về hưu sớm. Chế độ được hưởng gồm những nội dung sau:

 • Chế độ hưu trí đầy đủ theo quy định của Luật BHXH.

 • Lương hưu được hưởng đầy đủ và không bị trừ tỷ lệ phần trăm vì về hưu trước tuổi.

 • Công chức được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương đối với mỗi năm về hưu sớm so với độ tuổi quy định nghỉ hưu của Luật BHXH.

 • 20 năm đầu đóng BHXH của công chức được trợ cấp tương ứng 5 tháng lương, mỗi năm về sau sẽ hưởng thêm ½ tháng lương.

Đối tượng giáo viên thuộc diện nghỉ hưu sớm

Người thuộc diện tinh giản biên chế & đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ được hưởng hưu trí sớm

1.3 Công chức nam tuổi từ trên 53 đến dưới 55, công chức nữ trên 48 đến dưới 50

Điều kiện công chức được hưởng hưu sớm trong nhóm tuổi này là phải thuộc diện tinh giản biên chế, có tối thiểu 20 năm tham gia BHXH, từng có ít nhất 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở khu vực có hệ số phụ cấp từ 0.7 trở lên. Công chức sẽ được hưởng đầy đủ chế độ nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH, tiền lương hưu sẽ không bị trừ vì về hưu sớm.

1.4 Công chức nam tuổi từ trên 58 đến dưới 60, công chức nữ tuổi từ trên 53 đến dưới 55 tuổi

Đối tượng công chức thuộc chính sách tinh giản biên chế quy định tại Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP và có ít nhất 20 năm đóng BHXH sẽ được hưởng đầy đủ chế độ hưu trí theo quy định. Lương hưu không bị trừ phần trăm vì nghỉ hưu trước tuổi.

2. Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên không thuộc diện tinh giản

Theo Luật BHXH năm 2014, quy định tuổi nghỉ hưu của giáo viên cũng giống như các lao động khác là nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt dưới đây, giáo viên có thể nghỉ hưu trước tuổi.

2.1 Điều kiện hưởng chế độ hưu trí trước tuổi

Giáo viên đã có 20 năm tham gia BHXH và đáp ứng đủ các điều kiện sau thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi:

 • Nam tuổi đủ 54 và nữ tuổi đủ 49, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61% - 80%. Điều kiện này áp dụng trong năm 2019. Năm 2020, độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên trong trường hợp này sẽ tăng lên 1 tuổi (nam là 55 và nữ là 50).

 • Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động tối thiểu là 81%.

 • Trường hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động ít nhất là 61% và đã từng có ít nhất 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hay nguy hiểm theo quy định của Pháp luật.

2.2 Mức hưởng lương hưu đối với chế độ hưu trí trước tuổi

Căn cứ vào Luật Bảo hiểm xã hội 2014, giáo viên đáp ứng điều kiện ở mục trên được nghỉ hưu sớm và hưởng lương hưu tính bằng 45% lương trung bình tháng của số năm đầu tiên đóng BHXH theo quy định dưới đây:

 • Đối với lao động nam, những người nghỉ hưu từ 2019 là 17 năm, từ 2020 là 18 năm, 2021 là 19 năm. Với những năm đóng BHXH còn lại thì cứ mỗi năm được tính thêm 2% (không quá 75%).

 • Đối với lao động nữ, những người nghỉ hưu từ 2018 trở đi là 15 năm, những năm đóng BHXH còn lại thì mỗi năm được tính thêm 2% (không quá 75%).

Trên đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã cung cấp các thông tin cần thiết về chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên. Căn cứ vào hai trường hợp giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế hoặc không thuộc diện tinh giản biên chế nhưng sức khỏe không đảm bảo, giáo viên có thể nắm được mình được hưởng chế độ nào để thực hiện các thủ tục yêu cầu quyền lợi tối đa.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu