CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Quy trình nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ đối với lao động tại Hà Nội

Bởi ebh.vn - 09/05/2022

Nhằm nhanh chóng triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, ngày 27/4/2022 UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố. Theo đó nêu rõ trình tự và thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà đối với người lao động tại Hà Nội.

Chính sách mới về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Chính sách mới về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Căn cứ theo quy định tại Điều 6, 7; Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, quy định về hồ sơ nhận tiền hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động và đơn vị, doanh nghiệp như sau:

Đối với người lao động:

Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg và gửi doanh nghiệp tổng hợp.

Mẫu số 01         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Tháng…....năm 2022

 

1. Họ và tên:............................................................... 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Ngày, tháng, năm sinh:.../…./…… 4. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):.........................

5. Số CCCD/CMND:………………… Ngày cấp..../..../…..Nơi cấp …………………………

6. Nơi đăng ký thường trú:................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi đang làm việc:

- Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:..................................................................

………………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ làm việc:................................................................................................................

- Loại hợp đồng lao động: □ Không xác định thời hạn □ Xác định thời hạn

- Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày ………./………/………..  

- Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày ………./………/………..

8. Thông tin nơi ở thuê, ở trọ tháng ………. năm 2022:

- Tên chủ cơ sở cho thuê, trọ:.................................................... Số CCCD/CMND:...........

- Địa chỉ1:............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

- Thời gian ở thuê, ở trọ: Bắt đầu từ ngày..../..../.... đến ngày ..../..../....

9. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, Tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng …. và chưa nhận quá 3 tháng. Căn cứ các quy định tại Quyết định số..../2022/QĐ-TTg, Tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà của tháng...... năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng2:

□ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp3

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động4

Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị được nhận tiền qua hình thức5 sau:

□ Tài khoản (Tên tài khoản:………………………..….., Số tài khoản: ……………………

tại Ngân hàng……………………………………………………………………………………)

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

XÁC NHẬN CỦA CHỦ CƠ SỞ

CHO THUÊ, CHO TRỌ

(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

 

...., ngày .... tháng.... năm 2022

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

_________________

1 Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

2 Lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với nội dung.

3 Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

4 Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

5 Lao động làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi thông tin Tài khoản; lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với lựa chọn và ghi thông tin.

 

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà - Ban hành kèm theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

>>> Tải về mẫu 01 file word TẠI ĐÂY

Đối với doanh nghiệp và người sử dụng lao động:

Doanh nghiệp, người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 (đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp) hoặc Mẫu số 03 (đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Mẫu số 02

TÊN DOANH NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Tháng ….... năm 2022

(Dành cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố ………......

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp:...........................................................................................................

2. Số đăng ký kinh doanh:...................................................................................................

3. Địa chỉ:............................................................................................................................

4. Điện thoại liên hệ:............................................................... E-mail:.................................

5. Tài khoản: Số tài khoản ………………….……. tại Ngân hàng........................................

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

TT

Họ và tên

Số CCCD/ CMND

Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ1

Hợp đồng lao động

Số sổ BHXH

Số tiền hỗ trợ

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

Số tài khoản

Tên ngân hàng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

 

x

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ……………………………………………………………………………….)

III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

TT

Họ và tên

Số CCCD/ CMND

Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ1

Hợp đồng lao động

Số thứ tự trong bảng lương

Số tiền hỗ trợ

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

Số tài khoản

Tên ngân hàng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

xxx

xxx

x

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ………………………………………………………………………..)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Đối với mục II)

(Ký tên và đóng dấu)

 

...., ngày.... tháng.... năm 2022

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

____________________

1 Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

Mẫu số 2: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

>>> Tải về mẫu 02 file word TẠI ĐÂY

Lưu ý: Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mẫu số 03     

TÊN DOANH NGHIỆP/

HỢP TÁC XÃ/HỘ KINH DOANH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Tháng ….... năm 2022

(Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố ………….

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:.................................................................

2. Mã số thuế/số đăng ký kinh doanh:.................................................................................

3. Địa chỉ:.............................................................................................................................

4. Điện thoại liên hệ:............................................................ E-mail:.....................................

5. Tài khoản: Số tài khoản............................................... tại Ngân hàng..............................

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

TT

Họ và tên

Số CCCD/ CMND

Địa chỉ nhà trọ1

Hợp đồng lao động

Số sổ BHXH

Số tiền hỗ trợ

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

Số tài khoản

Tên ngân hàng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

xxx

xxx

xxx

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: …………………………………………………………….………..)

III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC/MỚI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

TT

Họ và tên

Số CCCD/ CMND

Địa chỉ nhà trọ1

Hợp đồng lao động

Số thứ tự trong bảng lương

Số tiền hỗ trợ

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

Số tài khoản

Tên ngân hàng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

xxx

xxx

xxx

(số tiền hỗ trợ bằng chữ: …………………………………………………………………………)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Đối với mục II)

(Ký tên và đóng dấu)

 

...., ngày.... tháng.... năm 2022

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/

HỢP TÁC XÃ/ HỘ KINH DOANH

(Ký tên và đóng dấu)

____________________

1 Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

Mẫu số 3: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà áp dụng cho người lao động quay lại thị trường làm việc.

>>> Tải về mẫu 03 file word TẠI ĐÂY

2. Trình tự và thủ tục hỗ trợ người lao động làm việc trong doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 1426/QĐ-UBND quy định về trình tự và thủ tục hỗ trợ người lao động làm việc trong doanh nghiệp ở khu vực Hà Nội như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ

 • Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ gửi đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01.

 • Doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp phải tiến hành xác minh làm rõ trong 02 ngày làm việc.

Bước 2: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH đề nghị xác nhận.

 • Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp trích nộp BHXH để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc. 

 • Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động.

 • Đối với đơn vị, doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thì nhận mẫu xác nhận (Mẫu số 02) có chữ ký số của cơ quan BHXH qua giao dịch điện tử.

Lưu ý: Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng. 

Bước 3: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết hồ sơ.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tiếp nhận, giải quyết. Đồng thời phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Chi trả hỗ trợ

Sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động thực hiện:

 • Trong thời gian 02 ngày làm việc Ủy ban nhân dân cấp huyện giao phòng LĐTB & XH thực hiện chi trả.

 • Doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 • Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán gửi phòng LĐTB & XH để thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định trong 05 ngày làm việc kể từ ngày chi trả xong cho người lao động.

3. Trình tự và thủ tục hỗ trợ người lao động quay lại thị trường làm việc

Đối tượng gồm người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, giải quyết đồng thời phê duyệt danh sách

Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, giải quyết đồng thời phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động.

Bước 1: Lập hồ sơ

 • Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 để gửi người sử dụng lao động tổng hợp.

 • Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03. 

Lưu ý: Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động tiến hành xác minh làm rõ trong 02 ngày làm việc.

Bước 2: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH đề nghị xác nhận

 • Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan BHXH nơi người sử dụng lao động tham gia trích nộp BHXH để xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc. 

 • Đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thì nhận mẫu xác nhận (Mẫu số 03) có chữ ký số của cơ quan BHXH qua giao dịch điện tử.

 • Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động.

Bước 3: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện

 • Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

 • Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Lưu ý: Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động theo Mẫu số 01.

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết hồ sơ

 • Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tiếp nhận, giải quyết đồng thời phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Chi trả hỗ trợ 

Sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động thì thực hiện: 

 • Trong thời gian 02 ngày làm việc Ủy ban nhân dân cấp huyện giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả.

 • Người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

 • Người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán gửi phòng LĐTB&XH để thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày chi trả xong cho người lao động.

Trên đây là chi tiết về hồ sơ, trình tự và thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ đối với người lao động tại Hà Nội. Trong trường hợp chưa rõ, doanh nghiệp và người sử dụng lao động và người lao động có thể liên hệ đến cơ quan BHXH hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện để được hỗ trợ đảm bảo lợi ích cho người lao động.

>>> Công văn hướng dẫn thủ tục xác nhận lao động tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu