CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Kinh phí công đoàn năm 2021 - Chi tiết đối tượng và mức đóng phí công đoàn

Bởi ebh.vn - 02/08/2021

Tìm hiểu về kinh phí công đoàn năm 2021, đối tượng và mức đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Pháp luật. Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp lưu ý đóng kinh phí công đoàn đủ và đóng theo đúng quy định để không bị phạt.

Chi tiết quy định về kinh phí công đoàn năm 2021.

Chi tiết quy định về kinh phí công đoàn năm 2021.

1. Công đoàn và kinh phí công đoàn

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổ chức công đoàn đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ngoài ra tổ chức công đoàn còn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kinh phí công đoàn là kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (Theo Điều 26, Luật Công đoàn). Cần phân biệt kinh phí công đoàn với đoàn phí công đoàn (đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

2. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về đối tượng đóng kinh phí công đoàn quy định tại Khoản 2, Điều 26, Luật công đoàn như sau:

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

 • Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

 • Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

 • Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Như vậy người lao động không thuộc đối tượng phải phải đóng kinh phí công đoàn mà chỉ tham gia đóng đoàn phí công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn.

2. Mức đóng kinh phí công đoàn

Mức đóng quỹ công đoàn được quy định cụ thể căn cứ vào quỹ tiền lương của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chi trả cho người lao động.

Mức đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Pháp luật:

Căn cứ vào Điều 5, Nghị định 191/2013/NĐ-CP mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Lưu ý:

 • Quỹ tiền lương dùng làm căn cứ đóng kinh phí công đoàn là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

 • Đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thì quỹ tiền lương dùng làm căn cứ đóng kinh phí công đoàn là tổng mức tiền lương của những cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động làm việc hưởng lương trong các nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khoa học-kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong Công an nhân dân.

Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp không đóng kinh phí công đoàn hoặc không đóng đủ, đóng chậm sẽ bị phạt theo quy định tại Điều 37, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01/3/2020. Mức xử phạt cho các vi phạm sẽ từ 12%-20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (không vượt quá 75.000.000 đồng).

XEM THÊM >> Quy định mới về tiền lương đóng BHXH bắt buộc từ 1/9/2021

Phương thức đóng kinh phí công đoàn:

Tùy từng đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có phương thức đóng kinh phí công đoàn khác nhau. Cụ thể các phương thức đóng được quy định tại Điều 6, Nghị định 191/2013/NĐ-CP trong từng trường hợp như sau:

 • Đối với cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên áp dụng đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch căn cứ giấy rút kinh phí công đoàn, thực hiện việc kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của tổ chức công đoàn tại ngân hàng.

 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

Trên đây là các thông tin về kinh phí công đoàn năm 2021, đối tượng và mức đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Pháp luật. Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp lưu ý để đảm bảo thực hiện kinh phí công đoàn đầy đủ tránh trường hợp bị phạt.

TIN LIÊN QUAN >> Mức xử phạt khi không đóng kinh phí công đoàn

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu