CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Quy định về điều kiện nghỉ hưu sớm đối với bộ đội

Bởi ebh.vn - 28/03/2023

Do đặc thù nghề nghiệp, nhiều trường hợp bộ đội được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Vậy, điều kiện nghỉ hưu sớm đối với bộ đội như thế nào? cần lưu ý gì khi quyết định nghỉ hưu sớm.

Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với người phục vụ trong quân ngũ

Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với người phục vụ trong quân ngũ

1. Điều kiện nghỉ hưu đối với bộ đội

Đối với bộ đội điều kiện nghỉ hưu được quy định tại Điều 36, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 như sau:

“Sĩ quan được nghỉ hưu khi:

1. Đủ điều kiện theo quy định bảo hiểm xã hội của Nhà nước;

2. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này, quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được, nếu nam sĩ quan có đủ 25 năm và nữ sĩ quan có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên thì được nghỉ hưu.”

Như vậy, theo quy định của Khoản 1, Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 2, Điều 168, Bộ luật lao động năm 2019) về điều kiện nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) quy định: 

Người lao động được nghỉ hưu khi:

  • Đủ độ tuổi về hưu theo quy định (Năm 2023 độ tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện bình thường của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi). 

Theo đó, bộ đội làm việc trong điều kiện bình thường đáp ứng điều kiện có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và năm 2023 độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là 60 tuổi 9 tháng đối với nam và 56 tuổi đối với nữ.

2. Điều kiện nghỉ hưu sớm của bộ đội

Để được nghỉ hưu sớm không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu thì bộ đội phải đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

2.1 Điều kiện đối với bộ đội áp dụng theo Luật Bảo hiểm xã hội 

Theo Khoản 1, Điều 219, Bộ luật Lao động 2019 thì điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam như sau: 

Bộ đội nghỉ hưu sớm có thể bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng

Bộ đội nghỉ hưu sớm có thể bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng

Bộ đội nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP), trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác.

Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khoản 3, Điều 169, Bộ luật Lao động và có đủ 15 quy định:

“Điều 3. Tuổi Nghỉ hưu

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”

Lưu ý: Mức hưởng lương hưu được tính như sau: NLĐ là nam tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Nếu nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định sẽ bị giảm 2% tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng. 

2.2 Điều kiện đối với bộ đội áp dụng theo Luật sĩ quan Quân đội

Bên cạnh việc nghỉ hưu sớm theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì bộ đội còn có thể được nghỉ hưu sớm theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999. Cụ thể:

Trường hợp bộ đội chưa đủ điều kiện tại Khoản 1, Điều 36, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 (trường hợp nghỉ hưu sớm theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội) mà muốn nghỉ hưu sớm theo Khoản 2, Điều 36 thì đáp ứng 2 điều kiện sau:

  • Thuộc trường hợp quân đội không còn nhu cầu bố trí anh làm công việc hoặc không chuyển ngành được;

  • Có đủ 25 năm phục vụ trong quân đội trở lên.

Thông qua những chia sẻ về điều kiện nghỉ hưu sớm đối với bộ đội Bảo hiểm xã hội điện tử eBH hy vọng sẽ giúp Quý độc giả hiểu rõ hơn. Các trường hợp nghỉ hưu sớm mà không đủ điều kiện về độ tuổi khác có thể bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do đó cần cân nhắc kỹ lưỡng để lợi ích khi nghỉ hưu là cao nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu