CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Quy định mới về tiền lương đóng BHXH bắt buộc từ 1/9/2021

Bởi ebh.vn - 27/07/2021

Ngày 7/7//2021, Bộ lao động và thương binh xã hội đã ban hành Thông tư Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Quy định mới về tiền lương đóng BHXH chính thức áp dụng từ 1/9/2021. 

Tiền lương đóng BHXH bắt buộc theo quy định mới có hiệu lực từ 1/9/2021.

Tiền lương đóng BHXH bắt buộc theo quy định mới có hiệu lực từ 1/9/2021.

1. Sửa đổi bổ sung quy định về tiền lương đóng BHXH

Các điểm được sửa đổi đáng chú ý trong Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH  

1.1 Giới hạn thời điểm hết hiệu lực của các quy định tiền lương đóng BHXH cũ

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 30, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định từ ngày 01/01/2018 trở đi tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1, Điều 30, Thông tư này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Tuy nhiên, tại Khoản 26, Điều 1, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định về tiền lương đóng BHXH bắt buộc được thay đổi. Cụ thể quy định về tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định cũ tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH chỉ tính đến ngày 31/12/2020.

1.2 Sử dụng Bộ luật lao động 2019 trong cách xác định tiền thưởng 

Tại Khoản 3, Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH xác định tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động 2012.

Tuy nhiên, tại Khoản 26, Điều 1, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH đã sửa đổi xác định tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động 2019. Cụ thể, tiền thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

1.3 Thay đổi quy định về các khoản trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động

Tại Khoản 3, Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định khoản trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11, Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015.  

Theo quy định mới tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại Tiết c2, Điểm c, Khoản 5, Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Khoản 2 và 3, Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH .

3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.”

Khoản 26, Điều 1, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con (sau đây viết tắt là Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH).

3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.”

XEM THÊM >> Chính sách về tiền lương và bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ năm 2021

2. Tiền lương đóng BHXH bắt buộc từ 1/9/2021

Căn cứ vào các sửa đổi và bổ sung tại Khoản 26, Điều 1, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, tiền lương đóng BHXH bắt buộc gồm:

Các khoản tiền trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ.

Các khoản tiền trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ.

 

(1) Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2020, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương được xác định giống với quy định cũ tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

(2) Từ ngày 01/01/2021 trở đi tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được quy định như sau:

  • Mức lương theo công việc hoặc chức danh: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

  • Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

  • Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương;

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như:

  • Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104, Bộ luật Lao động 2019; 

  • Tiền thưởng sáng kiến; 

  • Tiền ăn giữa ca; 

  • Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; 

  • Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  • Các khoản tiền hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại Tiết c2, Điểm c, Khoản 5, Điều 3, Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Thông tư  06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1/9/2021 do đó khi thực hiện tính lương đóng BHXH bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động cần đặc biệt lưu ý.

Mọi thông tin mới nhất về chính sách BHXH cho người lao động, các chính sách lương thưởng sẽ được BHXH điện tử eBH cập nhật thường xuyên tại website: https://ebh.vn

TIN LIÊN QUAN >> 04 quy định mới về tiền lương từ 1/2/2021

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu