CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Cập nhật 4 quy định mới về tiền lương từ 1/2/2021

Bởi ebh.vn - 02/03/2021

Nghị định 145/2020/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 14/12/2020 hướng dẫn chi tiết 4 quy định mới về tiền lương tại Bộ luật lao động 2019. Nghị định có hiệu lực chính thức từ ngày từ 1/2/2021, theo đó doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý để đảm bảo lợi ích cho mình.

Cập nhật 4 quy định mới về tiền lương từ 1/2/2021 - ảnh 1

Chi tiết 04 quy định mới về tiền lương theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

1. Về hình thức trả lương 

Căn cứ theo Điều 96, Bộ luật Lao động 2019 đã quy định 2 điểm mới sau đây so với Điều 94, Bộ luật Lao động cũ năm 2012 gồm có:

 • Người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ thỏa thuận về hình thức trả lương thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

 • Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động thì doanh nghiệp phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 54, Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể về hình thức trả lương như sau:

NSDLĐ và NLĐ thỏa thuận trong hợp đồng lao động (HĐLĐ) về hình thức trả lương:

Tiền lương theo thời gian được trả cho NLĐ  hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

 • Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc.

 • Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuân được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

 • Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

 • Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105, Bộ luật Lao động 2019.

Tiền lương theo sản phẩm được trả cho NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

Tiền lương khoán được trả cho NLĐ hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Ngoài ra, theo Khoản 2, Điều 54, Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về tiền lương của NLĐ được trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng. NSDLĐ phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Tìm hiểu thêm >> TOP 10 điểm mới đáng chú ý nhất của Bộ Luật Lao động sửa đổi

2. Về tiền lương làm thêm giờ

Theo Khoản 1, Điều 98, Bộ luật lao động 2019 bổ sung quy định về tiền lương làm thêm giờ vào ngày Tết so với quy định tại Điều 97, Bộ luật lao động 2012. Ngoài ra, Luật mới căn cứ vào tiền lương thực trả cho công việc để tính tiền lương làm thêm giờ.

Cập nhật 4 quy định mới về tiền lương từ 1/2/2021 - ảnh 2

Trả lương làm thêm giờ cho người lao động.

Cụ thể, quy định về tiền lương làm thêm giờ được hướng dẫn như sau:

2.1 Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

NLĐ được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do doanh nghiệp quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019 và được tính theo công thức sau:

Cập nhật 4 quy định mới về tiền lương từ 1/2/2021 - ảnh 3

Trong đó:

 • Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

 • Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

 • Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2.2 Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thêm giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với doanh nghiệp và được tính theo công thức sau:

Cập nhật 4 quy định mới về tiền lương từ 1/2/2021 - ảnh 4

Trong đó:

 • Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;

 • Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

 • Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

​Xem thêm >> Cách tính lương làm thêm giờ cho người lao động chi tiết

3.Tiền lương làm việc vào ban đêm

Căn cứ vào Điều 56, Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết tiền lương áp dụng cho NLĐ làm việc vào ban đêm ứng với 2 trường hợp như sau:

Cập nhật 4 quy định mới về tiền lương từ 1/2/2021 - ảnh 5

 

Lưu ý: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định như khi xác định tiền lương làm thêm giờ đã nêu ở trên.

4. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Căn cứ theo quy định tại Điều 57, Nghị định 145/2020/NĐ-CP tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

4.1 Trường hợp NLĐ hưởng lương theo thời gian

Cập nhật 4 quy định mới về tiền lương từ 1/2/2021 - ảnh 6

Trong đó:

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định như khi xác định tiền lương làm thêm giờ đã nêu ở trên.

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường;

 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

4.2 Trường hợp NLĐ hưởng lương theo sản phẩm

Cập nhật 4 quy định mới về tiền lương từ 1/2/2021 - ảnh 7

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường;

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết 4 quy định mới về tiền lương từ ngày 1/2/2021 mà doanh nghiệp và người lao động cần nắm được. Mọi thông tin mới nhất liên quan đến người lao động và các chế độ bảo hiểm xã hội khác sẽ được BHXH điện tử eBH cập nhật liên tục trên website: https://ebh.vn

Xem thêm >> Lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu