CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mẫu hợp đồng thử việc cho người lao động năm 2021

Bởi ebh.vn - 18/12/2020

Mẫu hợp đồng thử việc cho người lao động năm 2021 như thế nào? Những lưu ý về nội dung khi ký kết hợp đồng thử việc giữa người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo quyền lợi của hai bên trong quá trình thử việc.

Mẫu hợp đồng thử việc được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp.

Mẫu hợp đồng thử việc được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp.

2. Nội dung chính của mẫu hợp đồng thử việc

Mẫu hợp đồng thử việc là văn bản mang tính chất pháp lý đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm giữa hai bên gồm người sử dụng lao động và người lao động. Căn cứ theo Khoản 1, Điều 21, Bộ luật lao động 2019 nội dung của hợp đồng thử việc cần đảm bảo có những nội dung chính sau:

 • Họ tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
 • Công việc cụ thể và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Thông tin về mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng lương, bậc lương;
 • Thời giờ làm việc, thời gian nghỉ cụ thể;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Ngoài các nội dung về công việc, hợp đồng thử việc cần đảm bảo các nội dung mang tính chất bắt buộc như:

 • Các tiêu thức: Quốc hiệu, tiêu ngữ 
 • Tên hợp đồng: Hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc 
 • Chữ ký đại diện hai bên, đóng dấu 

2. Mẫu hợp đồng thử việc cho người lao động mới nhất

Hợp đồng thử việc là văn bản có giá trị pháp lý ràng buộc giữa người sử dụng lao động và người lao động khi bắt đầu công việc. Hợp đồng thử việc phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về nội dung, hình thức và mang tính chất chặt chẽ.

Dưới đây là mẫu hợp đồng thử việc tiêu biểu mà người sử dụng lao động và người lao động có thể tham khảo.

Mẫu hợp đồng thử việc số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------o0o---------

………, ngày…… tháng …… năm ……

 

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số:………………

 

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;

Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên,

Hôm nay, tại……………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG) (1) :………………………..…...…

Đại diện (2):……………………………… Chức vụ:…………………………...

Quốc tịch: …………………………...……………………………….………….

Địa chỉ (3): ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………...…………………………………………….

Mã số thuế: …………………………...………………………………...………

Số tài khoản: …………………………...……………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………...……………………………….

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG) (4): …………….………………………...…....

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..….....

Quê quán: …………………...…..……………………………………………...

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………..

Số CMTND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:……...…...……

Trình độ (5): …………………………….. Chuyên ngành (6): …………...……

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng thử việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng thử việc.

2. Thời hạn hợp đồng (7): ……………………………..…..…………………..

3. Thời điểm bắt đầu (8): ……………………………………………………….

4. Thời điểm kết thúc (9): …………………………...….………………………

5. Địa điểm làm việc (10): …………………………..…..………………………

6. Bộ phận công tác: Phòng (11)……….………………………………………

7. Chức danh chuyên môn (vị trí công tác) (12): ………………….…………

8. Nhiệm vụ công việc như sau:

- Chịu sự điều hành trực tiếp của ông/bà (13): ............................................

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của người có thẩm quyền.

- Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian thử việc.

- Những công việc khác theo nhu cầu của Công ty.

Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc (14): ……..……………………………………….………

2. Thời giờ nghỉ ngơi (15): ……………………………………………………...

3. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

4. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền của người lao động

- Mức lương thử việc (16): ……………………………………………….....….

- Hình thức trả lương (17): ………………………………...……………………

- Thời hạn trả lương (18): ……………………………………………………….

- Các chế độ (19): ........................................................................................

- Trong thời gian thử việc, có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu đã thoả thuận.

2. Nghĩa vụ của người lao động

- Thực hiện công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của người có thẩm quyền.

- Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

- Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.

- Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng thử việc và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

- Tuyệt đối thực hiện cam kết bảo mật thông tin (20).

- Đóng các loại thuế, phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Quyền của người sử dụng lao động

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng thử việc.

- Có quyền tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác, ngừng việc và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nội quy Công ty trong thời gian thử việc.

- Trong thời gian thử việc, được huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử của người lao động không đạt yêu cầu theo thoả thuận.

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của pháp luật và nội quy công ty.

- Đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đúng các thỏa thuận theo hợp đồng này để người lao động đạt hiệu quả công việc cao.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động.

- Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc phải thông báo cho người lao động kết quả công việc đã làm thử; trường hợp đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc phải giao kết ngay hợp đồng lao động (21).

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp luật lao động.

- Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ..….. bản./.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG                                 NGƯỜI LAO ĐỘNG

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu hợp đồng thử việc (mẫu số 1)

Mẫu hợp đồng thử việc số 2:

 

   Logo công ty                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

..............................., ngày.......tháng.........năm..........      

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số: .........../HĐTV

BÊN A:

Ông/ Bà:....................................................................................................................

Chức vụ:...................................................................................................................

Đại diện cho:.............................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

BÊN B:

Ông/ Bà:...................................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú tại:.............................................................................................

Mang chứng minh nhân dân số:...............................................................................

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời gian và nội dung công việc

Bên B làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là ....... kể từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm .......

Tại địa điểm:............................................................................................................

Chức danh ................................................... Chuyên môn:.......................................

Chức vụ:..................................................................................................................

Công việc phải làm:

Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);

Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30' đến 17h30');

Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc.

Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

Phương tiện đi lại làm việc:.....................................................................;

Mức lương thử việc:................................................................................;

Phụ cấp:...................................................................................................;

Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày ...... hàng tháng;

Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)

Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp nhân viên được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khóa học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

Những thỏa thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

2. Nghĩa vụ:

Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;

Nộp văn bằng, chứng chỉ gốc (có học hàm cao nhất theo đúng chức danh chuyên môn) cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc này;

Chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động,.......

Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty để trục lợi cá nhân;

Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty. Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;

 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này;

 • Bảo quản văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên trong thời gian hiệu lực hợp đồng;

 • Hoàn trả lại văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên sau khi nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng thử việc này.

2. Quyền hạn:

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

Trường hợp hết hạn hợp đồng: Chuyển qua giao kết hợp đồng chính thức hay chấm dứt không làm việc nữa;

Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: bên A hoặc bên B trước thời hạn hợp đồng. Nếu bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải hoàn trả lại chi phí đào tạo cho bên A và thực hiện các điều khoản bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày .... tháng .... năm ....

Hợp đồng làm tại....................................................................................

Người lao động                                                          Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu hợp đồng thử việc (mẫu số 2)

3. Thời hạn của hợp đồng thử việc

Lưu ý mẫu hợp đồng thực việc cần ghi rõ thời gian thử việc của người lao động. Căn cứ theo quy định tại Điều 25, Bộ luật lao động 2019 quy định:

 • Thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

 • Thử việc không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

 • Thử việc không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

 • Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc. Người lao động chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện về số ngày thử việc đã nêu trên.

Xem thêm >> Mẫu quyết định tăng lương theo quy chuẩn

4. Kết luận

Trên đây là mẫu hợp động thử việc mới nhất mà Bảo hiểm xã hội điện tử eBH muốn chia sẻ đến người sử dụng lao động và người lao động. Mẫu hợp đồng này có thể sử dụng để ký kết hợp đồng trước khi bắt đầu công việc. Tuy nhiên, tùy vào tính chất công việc, thỏa thuận giữa 2 bên mà hợp đồng thử việc có thể thêm vào các nội dung khác để phù hợp hơn khi thực hiện công việc.

Tin liên quan >> Quy định thời gian thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu