CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mức lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động năm 2021

Bởi ebh.vn - 16/04/2021

Mức lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động là 2 căn cứ quan trọng để tính mức đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Doanh nghiệp căn cứ vào Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH để thực hiện chi tiết các quy định về mức lương và phụ cấp lương.

Quy định về mức lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động.

Quy định về mức lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động.

1. Quy định chi tiết về mức lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 3, Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 12/11/2020 hướng dẫn về nội dung hợp đồng lao động đã quy định cụ thể cách ghi mức lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động.

Về mức lương trong hợp đồng lao động theo công việc hoặc chức danh được ghi như sau:

 • Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93, Bộ luật Lao động. 

 • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Xem thêm: Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân?

Về phụ cấp lương trong hợp đồng lao động: Phụ cấp lương được ghi theo thỏa thuận theo thỏa của hai bên như sau:

 • Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

 • Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Xem thêm: Các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH

2. Hướng dẫn về các khoản bổ sung khác trong hợp đồng lao động

Các khoản bổ sung khác có thể được quy định trong hợp đồng lao động hoặc không. Trong trường hợp các khoản bổ sung khác được quy định trong hợp đồng lao động thì sẽ theo thỏa thuận của hai bên như sau: 

 • Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

 • Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Các khoản bổ sung khác được ghi làm mục riêng trong hợp đồng lao động gồm:

 • Các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104, Bộ luật Lao động;

 • Thưởng sáng kiến; 

 • Tiền ăn giữa ca;

 • Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

 • Khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

 • Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác. 

Các khoản bổ sung khác được ghi làm mục riêng trong hợp đồng lao động là khoản thu nhập không tính đóng BHXH theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017. 

3. Hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương ghi trong hợp đồng lao động

Căn cứ theo hướng dẫn của Mục d và đ, Khoản 5, Điều 3, Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương do hai bên xác định theo quy định tại Điều 96 và Điều 97 của Bộ luật Lao động. Cụ thể hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương được quy định như sau:

Hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương được quy định trong hợp đồng lao động.

Hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương được quy định trong hợp đồng lao động.

Về hình thức trả lương cho người lao động ghi trong hợp đồng lao động được căn cứ theo Điều 96, Bộ luật Lao động.

 • Người người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

 • Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Lưu ý nếu trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Về kỳ hạn trả lương trong hợp đồng lao động sẽ được xác định theo Điều 97, Bộ luật Lao động:

 • Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

 • Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

 • Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Như vậy, các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý ghi mức lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động, đồng thời lưu ý tới các khoản bổ sung khác theo lương. Đây là các khoản thu nhập quan trọng sẽ dùng làm căn cứ để tính đóng BHXH bắt buộc, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động trong suốt quá trình làm việc và đến khi nghỉ hưu.

Xem thêm:Chi tiết mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu