CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mức xử phạt không đóng kinh phí công đoàn năm 2020

Bởi ebh.vn - 05/05/2020

Mức xử phạt không đóng kinh phí công đoàn năm 2020 như thế nào? Căn cứ vào Luật công đoàn, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01/03/2020 năm 2020 đã có mức xử phạt mới đối với các doanh nghiệp đơn vị vi phạm. 

Mức xử phạt không đóng kinh phí công đoàn năm 2020

Mức xử phạt không đóng kinh phí công đoàn 2020

1. Đối tượng đóng quỹ công đoàn 

Theo Luật Công đoàn định nghĩa công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam. Công đoàn đại diện cho người lao động và tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. 

Căn cứ vào Điều 4, Nghị định 191/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2, Điều 26, Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

 • Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

 • Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

 • Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Căn cứ vào Điều 26, Luật Công đoàn về tài chính công đoàn thì kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2. Mức xử phạt khi không đóng kinh phí công đoàn

Trước đây mức xử phạt đối với các trường hợp sai phạm trong việc đóng và sử dụng quỹ công đoàn được quy định tại Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ban hành ngày 07/10 /2015. Tuy nhiên, năm 2020 mức xử phạt này đã được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP.

Căn cứ vào Điều 37, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01/3/2020 mức xử phạt khi không đóng quỹ công đoàn năm 2020 như sau:

Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Mức phạt tối đa không quá 75.000.000 đồng trong các trường hợp sau:

 • Người sử dụng lao động chậm đóng kinh phí công đoàn;

 • Người sử dụng lao động đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;

 • Người sử dụng lao động đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên mức phạt tối đa không quá 75.000.000 đồng áp dụng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả khi doanh nghiệp sai phạm

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 37, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP đối với các trường hợp sai phạm không đóng kinh phí công đoàn như đã nêu trên, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Mức xử phạt không đóng kinh phí công đoàn

Người sử dụng lao động nộp kinh phí công đoàn cho tổ chức công đoàn trong vòng 30 ngày sau khi có quyết định xử phạt

 • Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi tương ứng.

 • Tiền lãi được tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt. 

Trên đây bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã chia sẻ về mức xử phạt không đóng kinh phí công đoàn năm 2020 theo nghị định của Chính phủ. Doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh cần lưu ý thực hiện đóng kinh phí công đoàn đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Hotline tư vấn trực tuyến BHXH EBH 1900 558873 hoặc 1900 558872.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu