CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chế độ BHXH cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn

Bởi ebh.vn - 25/06/2021

Chế độ BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn có sự thay đổi đặc biệt từ năm 2019. Điều này được đánh dấu bằng Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019. Theo đó, với mức đóng BHXH thấp, người hoạt hoạt động không chuyên trách có cơ hội được hưởng lương hưu từ việc tham gia BHXH bắt buộc.

Người không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Người không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

1. Quy định thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Song song với cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn thì cán bộ không chuyên trách cũng đóng góp một phần không nhỏ trong hệ thống quản lý của nhà nước ta. Tuy nhiên, chế độ của người hoạt động không chuyên trách này lại không thực sự cao. 

Trước đây, tại Khoản 2, Điều 15, Nghị định 92/2009/NĐ-CP ban hành ngày 22/10/2009 thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Cùng với mức hỗ trợ lương còn hạn chế trong khi mức giá tiêu dùng ngày càng tăng, khiến cho cuộc sống của nhiều cán bộ gặp khó khăn.

Để giải quyết những khó khăn và đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhóm đối tượng này Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định 92/2009/NĐ-CP. Theo đó, sửa đổi Khoản 2, Điều 15, Nghị định 92/2009/NĐ-CP. Cụ thể những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (Quy định tại Khoản 7, Điều 2, Luật sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 25/6/2019. 

2. Chế độ bảo hiểm xã hội cho người hoạt động không chuyên trách

Mặc dù thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, tuy nhiên chế độ BHXH cho người hoạt động không chuyên trách lại có phần khác biệt so với các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khác. 

Chế độ BHXH người hoạt động không chuyên trách được hưởng: 

Cụ thể, Theo Điều 85, Luật Bảo hiểm xã hội người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn hàng tháng hằng tháng chỉ đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất. Năm 2021 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, tương đương với mức đóng 119.200 đồng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mặt khác, căn cứ theo Điều 24 và Điều 30, Điều 42, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về đối tượng được hưởng chế độ BHXH, người hoạt động không chuyên trách tại các xã, phường thị trấn sẽ chỉ được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất không được hưởng chế độ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ tai nạn - bệnh nghề nghiệp.

3. Mức lương của người làm công tác không chuyên trách

Theo Khoản 9, Điều 2 và Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 38/2019/NĐ-CP ban hành ngày 9/5/2019 quy định mức lương cơ sở dùng để tính lương cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Mức lương của người làm công tác không chuyên trách.

Mức lương của người làm công tác không chuyên trách.

3.1 Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 2, Nghị định 34/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung Điều 14, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP), người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ BHXH và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ BHXH và BHYT để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở vẫn được giữ nguyên cho đến năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng. Theo đó mức khoán quỹ phụ cấp và tổng quỹ phụ cấp được khoán năm 2021 như sau:

Phân loại xã

Số người hoạt động không chuyên trách

Mức khoán quỹ phụ cấp

Tổng quỹ phụ cấp được khoán năm 2021

Loại 1

Tối đa 14 người

16  lần mức lương cơ sở

23.840.000 đồng/tháng

Loại 2

Tối đa 12 người

13,7 lần mức lương cơ sở

20.413.000 đồng/tháng

Loại 3

Tối đa 10 người

11,4 lần mức lương cơ sở

16.986.000 đồng/tháng

Căn cứ theo quỹ phụ cấp quy định tại bảng nêu trên, căn cứ vào yêu cầu quản lý, đặc thù của từng cấp xã, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

3.2 Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Đối với đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp theo bảng sau đây:

Khu vực

Tổng mức khoán

Mức phụ cấp được khoán năm 2021

Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên.

05 lần mức lương cơ sở

7.450.000 (đồng/tháng)

Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. 

05 lần mức lương cơ sở

7.450.000 (đồng/tháng)

Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo.

05 lần mức lương cơ sở

7.450.000 (đồng/tháng)

Các thôn còn lại.

03 lần mức lương cơ sở

4.470.000 (đồng/tháng)

Lưu ý: đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp theo nguyên tắc như sau:

  • Hàng tháng, không quá 03 người được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

  • Mức hưởng lương chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

Đối với người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ các quỹ như: đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

4. Mức lương hưu 

Mức hưởng lương hưu của người hoạt động không chuyên trách được tính theo mức hưởng lương hưu quy định tại Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể mức hưởng được tính như sau:

  • Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. 

  • Mức hưởng lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75%.

Lưu ý: Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

Như vậy, chế độ BHXH cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn ở thời điểm hiện tại đã được nâng cao hơn rất nhiều so với trước đây. Để tìm hiểu thêm các chế độ BHXH của cán bộ, công chức, viên chức bạn đọc vui lòng truy cập tại website: https://ebh.vn để được rõ hơn. Mức lương trong thời gian tới có xu hướng tăng khi mức lương cơ sở tăng.

TIN LIÊN QUAN >> Giải quyết chế độ BHXH đối với lao động bị cách ly để phòng chống dịch Covid-19

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu