CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách 9 nhóm đối tượng được tăng lương năm 2020

   Năm 2019 đánh dấu một mốc quan trọng, Nghị định 38/2019/NĐ-CP được ban hành cùng với Nghị quyết 86/2019/QH14 điều chỉnh tăng mức lương cơ sở năm 2020 chính thức được thông qua. Theo đó, danh sách 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2020 gồm những ai, Bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ chia sẻ đến các bạn ngay sau đây.

đối tượng được tăng lương năm 2020 1

Danh sách 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2020.

I. Căn cứ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2020

Trước đây, mức lương cơ sở được điều chỉnh theo Điều 3, Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Tại Nghị định quy định mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 là 1.390.000 đồng/tháng.

Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ chính thức được ban hành ngày 09/05/2019 thay thế cho Nghị định số 72/2018/NĐ-CP. Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, chính thức trở thành văn bản Pháp luật và là căn cứ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tính tới thời điểm hiện tại.

đối tượng được tăng lương năm 2020 2

Căn cứ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Căn cứ Khoản 2, Điều 3, Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. 

Căn cứ vào Khoản 7, Điều 3, Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 ngày 12/11/2019 điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 lên mức 1.600.000 đồng/tháng.

Như vậy trong năm 2020 mức lương cơ sở sẽ được thực hiện ở 2 mức: 

  • 1.490.000 đồng/tháng từ 1/1/2020 đến 30/6/2020

  • 1.600.000 đồng/tháng từ 1/7/2020 

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định. 

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

II. Danh sách 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2019

Thống kê 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2020 là những đối tượng có mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ. và Nghị quyết 86/2019/QH14.  

1. Phạm vi điều chỉnh của nghị định 38/2019/NĐ-CP và Nghị quyết 86/2019/QH14

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 38/2019/NĐ-CP và Nghị quyết 86/2019/QH14 quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

đối tượng được tăng lương năm 2020 3

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 38/2019/NĐ-CP và Nghị quyết 86/2019/QH14 áp dụng đối với cán bộ, công chức viên chức Nhà nước.

2. Danh sách 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2020

Căn cứ vào Điều 2, Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới cũng là 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2020.

“1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.”

III. Cách tính mức lương theo luật mới 2020

Do mức lương cơ sở thay đổi tăng lên so với mức lương cơ sở cũ vì vậy mà cách tính lương cũng được thay đổi, 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2020 sẽ áp dụng mức lương mới.

đối tượng được tăng lương năm 2020 4

Cách tính mức lương theo luật mới 2019 sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở.

Căn cứ vào Điều 3, Thông tư số 06/2018/TT-BNV mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội được tính như sau:Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Đây là cách tính trước ngày 01/07/2019 và đến nay không còn được áp dụng nữa.

Căn cứ vào khoản Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP từ ngày 01/07/2019 mức lương cơ sở được áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng (thay cho mức lương cơ sở cũ là 1.390.000 đồng/tháng). 

Cách tính mức lương theo luật mới 2020 được tính theo công thức sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 01/07/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Căn cứ vào Khoản 7, Điều 3, Nghị quyết 86/2019/QH14 mức lương cơ sở được áp dụng từ 1/07/2020 là 1.600.000 đồng/tháng (thay cho mức 1.490.000 triệu đồng/tháng).

Mức lương thực hiện từ ngày 01/07/2020 = Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Với cách tính lương này thì mức lương của người lao động đã tăng lên đáng kể so với trước đây, điều này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho không ít cán bộ, công nhân viên chức.

Khi xã hội phát triển, nền kinh tế tăng trưởng kéo theo là các chỉ số về nhu cầu, tiêu dùng đều tăng. Để đáp ứng kịp thời cũng như bảo vệ lợi ích của người lao động, Nhà nước đã có những thay đổi đáng kể để mọi người có thu nhập tốt hơn. Trên đây là chia sẻ về 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2020 của Bảo hiểm xã hội điện tử eBH mà các bạn cần lưu ý nắm rõ để không bỏ qua lợi ích của mình và người thân.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu