CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp

Bởi ebh.vn - 04/12/2023

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định cụ thể về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp sẽ giải quyết được lo lắng trong việc tuyển dụng nhân sự, tuyển dụng công chức, viên chức và có phương án tuyển dụng cụ thể. Dưới đây là những thông tin chi tiết về Nghị định này.

Quy định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp

Quy định mới về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp

1. Phân loại vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp

Để đảm bảo cho hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được vận hành có hiệu quả, mỗi đơn vị cần phân loại vị trí làm việc cụ thể dựa trên đặc điểm ngành nghề và lĩnh vực hoạt động.

Căn cứ theo Điều 5, Nghị định 106/2020/NĐ-CP các đơn vị có thể phân loại vị trí làm việc theo 2 cách sau:

Cách 1: Phân loại theo khối lượng công việc

- Vị trí việc làm do một người đảm nhận.

- Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận.

- Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Cách 2: Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập).

- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Mỗi đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng Đề án vị trí việc làm, tổ chức thẩm định và trình người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập để trình Hội đồng quản lý thông qua; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sau khi được Hội đồng quản lý thông qua.

02 căn cứ xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp

Căn cứ xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

2. Xác định vị trí và số lượng việc làm trong đơn vị sự nghiệp

Căn cứ vào Điều 4, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, Chính phủ quy định rõ về 02 căn cứ xác định vị trí việc làm và 03 căn cứ xác định số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị bám sát vào căn cứ này để thực hiện xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc ứng với từng vị trí.

1) Căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2) Căn cứ xác định số lượng người làm việc bao gồm:

- Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

Ngoài ra để xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp các doanh nghiệp căn cứ vào các yếu tố: Danh mục vị trí việc làm; Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm; Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

Nghị định 106/2020/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/11/2020

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/11/2020

3. Đối tượng áp dụng và hiệu lực thi hành của Nghị định

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP được áp dụng cho các đối tượng là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an). Áp dụng cho các cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, các đối tượng khác có quyền biểu quyết được áp dụng các quy định của Nghị định này trong việc xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc của đơn vị gồm có: 

1) Các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

2) Đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; 

3) Đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020 và thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Chậm nhất đến ngày 30/6/2021, Bộ trưởng các ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn vị trí việc làm, lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số người làm việc đối với đơn vị mình.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên đây là những tổng hợp và chia sẻ từ BHXH điện tử EBH về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính Phủ. Hy vọng có thể giải đáp được thắc mắc của bạn. Nếu bạn có câu hỏi liên quan khác, xin vui lòng liên hệ EBH để được hỗ trợ.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu